Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KľačanyHľadať
 
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Kľačanoch

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v KľačanochVytlačiť
 

OBEC KĽAČANY

v  súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

920 64  Kľačany 263

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa     zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 •     znalosť príslušnej legislatívy,  
 •     komunikatívnosť,
 •     riadiace a organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 •    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 •    profesijný štruktúrovaný životopis,
 •    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 •    overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 •    potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 •    písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,  
 •    písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,  
 •    počas doby výberového  konania, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
 •    údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •    lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 •    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne OÚ v Kľačanoch, v obálke s označením ,,Výberové konanie – Základná škola s materskou školou Kľačany ", s poznámkou ,,NEOTVÁRAŤ", v termíne do 14. júna 2019  (rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Kľačany) na adresu:

          Obecný úrad

          Kľačany 211

          920 64  Kľačany

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/7443200, 0911388828, 033/7910085.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Emília Cvíčelová                                                                                                       starostka obce

                                        

 v Kľačanoch, 3. júna 2019

                                                                                                                            

 


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

UPOZORNENIE

  Upozorňujeme žiadateľov o dotácie, že si môžu do 31.10.2019 požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 na svoju činnosť. Žiadosti a všetky informácie je možné získať na Obecnom úrade v Kľačanoch a na webe obce Kľačany www.obec-klacany.sk. Po tomto termíne doručené žiadosti nebudú akceptované, nakoľko sa musia dotácie zahr

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019

Upovedomenie - návrh na výrub

Informácie pre občanov - povinnosť nahlasovania "domácej zabíjačky" a povinnosť registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Západoslovenská distribučná - výzva

Výzva na udržiavanie pozemkov

Vážení majitelia pozemkov, Obec Kľačany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa  majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na výskyt  takto zanedbaných

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ  č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Obec Kľačany (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na

Zber použitého kuchynského oleja

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

webygroup
ÚvodÚvodná stránka