Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KľačanyHľadať
 
 

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 

Obec Kľačany, zastúpená starostkou Ing. Emilíou Cvíčelovou, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ustanovením       § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanovením § 15 Zásad hospodárenia s majetkom obce Kľačany

V Y H L A S U J E

VEREJNÚ OBCHODNÚ SUŤAŽ

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov

 

1. Predmet verejnej obchodnej súťaže

Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nákupnom stredisku v obci Kľačany, súp. č. 213, tak ako je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 800, parc. č. 1531/121, katastrálne územie Kľačany, správa katastra Hlohovec (ďalej ako „Nákupné stredisko“), a to nebytové priestory na prízemí Nákupného strediska (v čase vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže využívané ako predajňa potravín a sklady, sociálna miestnosť, kancelária), v celkovej výmere 181,30  m2.

Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť si na tel. č. 0911388828 alebo mailom na e-mailovú adresu starosta@obec-klacany.sk, a to v rámci obdobia od vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže až do dňa uplynutia lehoty na podávanie návrhov. 

2. Dôvod prenájmu a účel prenájmu

Využitie vyššie špecifikovaných nebytových priestorov, ktorých užívanie predchádzajúcim nájomcom sa skonči  ku dňu 30.09.2019

Nebytové priestory možno využiť len na účel prevádzkovania predajne potravín a drobného doplnkového tovaru.

3. Ostatný obsah nájomnej zmluvy, na ktorom obec trvá

Obsah nájomnej zmluvy, na ktorom obec ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže bezvýhradne trvá, tvorí prílohu podmienok obchodnej verejnej súťaže (vo forme navrhovaného znenia časti nájomnej zmluvy) a bude zverejnený (počas celej doby od vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže až do uplynutia lehoty na podávanie návrhov) na webovej stránke obce - http://www.obec-klacany.sk/.

Minimálna výška navrhovaného nájomného zo strany navrhovateľa za každý jeden meter štvorcový predmetu nájmu za jeden kalendárny rok  musí byť vo výške 13,53 EUR; t.j. navrhovateľ môže navrhnúť len rovnakú alebo vyššiu výšku nájomného.

4. Spôsob podávania návrhov, lehota na podávanie návrhov, možnosť odvolania návrhov a ich zmeny

Navrhovatelia podávajú návrhy písomne v obálke označenej ako „Prenájom nebytových priestorov Kľačany - NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obec Kľačany, č. 211, 920 64 Kľačany. Návrh je možné doručiť najneskôr do dňa 06.09.2019 do 12.00 hod. Na neskôr priložené návrhy sa nebude prihliadať. Navrhovateľ má možnosť zmeniť a dopĺňať svoj návrh najneskôr do uplynutia lehoty určenej na podávanie návrhov. Odvolanie už podaného návrhu je možné najneskôr do uplynutia lehoty určenej na podávanie návrhov.

Navrhovateľ v obálke priloží najmä (i) navrhované znenie nájomnej zmluvy (s časťou obsahu špecifikovanou podľa bodu 3 týchto podmienok) vo dvoch vyhotoveniach, doplnené o chýbajúce časti – špecifikácia nájomcu a navrhovaná výška nájomného, ktoré (návrhy) budú podpísané osobou oprávnenou konať za navrhovateľa a (ii) doklad o právnej subjektivite navrhovateľa (originál alebo kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia návrhu).

5. Spôsob výber návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu

Predložené návrhy posúdi 5-členná komisia vybraná starostkou obce. Členom komisie môže byť poslanec obecného zastupiteľstva, zamestnanec obecného úradu alebo občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Kľačany s výnimkou osôb zapojených do obchodnej verejnej súťaže ako navrhovatelia alebo im blízke osoby alebo osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu k navrhovateľovi, prípadne osoby účastné v orgánoch navrhovateľa (ako právnickej osoby).

Posudzovanie návrhov sa bude konať dňa 09.09.2019 o 15.30 hod.  v priestoroch Obecného úradu Kľačany. Vyhlasovateľ vyberie návrh, ktorý bude najvýhodnejší, pričom  kritérium  pre posúdenie výhodnosti je navrhovaná výška nájomného,  a ďalším kritériom  bude kvalita ponúkaných služieb, ktoré uvedie účastník VOS do svojho návrhu zmluvy a priloží  referencie, ak nimi disponuje. Ak záujemcovia predložia rovnaké návrhy (so zhodnou výškou nájomného), rozhodujúci bude čas doručenia návrhu, pričom skôr doručený návrh bude uprednostnený pred neskôr doručeným návrhom.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

O priebehu posudzovania a vyberania najvhodnejšieho návrhu sa spíše zápisnica, kde sa aj zdôvodní výber uchádzača.

Vybraný návrh vyhlasovateľ prijme (k uzatvoreniu nájomnej zmluvy príde dôjdením oznámenia vyhlasovateľa súťaže navrhovateľovi o tom, že prijíma jeho návrh, ktorého súčasťou bude jedno podpísané vyhotovenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa) do 5 pracovných dní odo dňa jeho vybratia; zároveň informáciu o prijatí návrhu navrhovateľom uverejní na webovej stránke obce. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

6. Zmeny v podmienkach obchodnej verejnej súťaže

Obec Kľačany si vyhradzuje právo

  • predĺžiť lehotu určenú na podávanie návrhov,
  • meniť podmienky verejnej obchodnej súťaže,
  • zrušiť verejnú obchodnú súťaž.

 

7. Náhrada nákladov

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.

8. Iné

Súťaž sa začína dňom jej vyhlásenia (zverejnenia) na obecnej tabuli, webovej stránke obce Kľačany a regionálnej tlači; ak by boli dátumy vyhlásenia na obecnej tabuli, na webovej stránke a v regionálnej tlači odlišné, súťaž sa považuje za začatú (vyhlásenú) dňom, kedy bude uverejnená súťaž aspoň dvoma z uvedených spôsobov. .

Do verejnej obchodnej súťaže budú zahrnuté len tie návrhy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Viac informácií ohľadom verejnej obchodnej súťaže poskytne Obecný úrad v obci Kľačany.

V Kľačanoch, dňa   20.08.2019

 

                                                                                              ....................................................

                                                                                                        Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                            starostka obce


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

UPOZORNENIE

  Upozorňujeme žiadateľov o dotácie, že si môžu do 31.10.2019 požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 na svoju činnosť. Žiadosti a všetky informácie je možné získať na Obecnom úrade v Kľačanoch a na webe obce Kľačany www.obec-klacany.sk. Po tomto termíne doručené žiadosti nebudú akceptované, nakoľko sa musia dotácie zahr

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019

Upovedomenie - návrh na výrub

Informácie pre občanov - povinnosť nahlasovania "domácej zabíjačky" a povinnosť registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Západoslovenská distribučná - výzva

Výzva na udržiavanie pozemkov

Vážení majitelia pozemkov, Obec Kľačany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa  majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na výskyt  takto zanedbaných

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ  č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Obec Kľačany (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na

Zber použitého kuchynského oleja

Link na UVO stránku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4739

webygroup
ÚvodÚvodná stránka