Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - MESTO TOPOĽČANYVytlačiť
 

MESTO TOPOĽČANY - VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie


 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Obec Kľačany v súlade s uznesením č. 04/2015 v nadväznosti na ustanovenie § 9a ods. 1 písmeno a)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s použitím § 281 až § 288 zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodého zákonníka v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad hospodárenia s majetkom Obce Kľačany

 

V Y H L A S U J E

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  zmluvy

„n a   p r e n á j o m“ nebytových priestorov: Kultúrny dom, súp. č.  272  o výmere 320,64 m2 umiestnený na parcele číslo 1531/1 a priľahlý priestor letnej záhrady pri kultúrnom dome.

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže je potrebné odoslať:

do  27.2. 2015 (piatok) do 12:00 hod.  v zalepenej obálke s označením:

„Prenájom nebytových priestorov KĽAČANY – NEOTVÁRAŤ“

 doručiť  návrh na adresu vyhlasovateľa:  Obec Kľačany  920 64 Kľačany 211

Termín otvárania obálok s ponukami sa uskutoční 10. 03. 2015 o 19:00 hod. v kancelárii na Obecnom úrade v Kľačanoch.

Bližšie informácie o predmete prenájmu získate na Obecnom úrade v Kľačanoch, alebo telefonicky na číslach: 0911388828 a 033/7443200. Súťažné podmienky a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy sú zverejnené na úradnej tabuli Obce Kľačany a na webovej stránke obce: www.obec-klacany.sk

 

                                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelvá

                                                                                                                  starostka obce

 


 


 
 

Voľba hlavného kontrolóra Obce KľačanyVytlačiť
 

Obec Kľačany, Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v zmysle §18a ods.2 a ods.8 písm. a)

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  Uznesenia OZ č. 06/2015 zo dňa 30.01.2015   v y h l a s u j e  

 

Výberové konanie

 na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“

 

Termín zaslania prihlášky: do 05.03.2015 do 12.00 hod.

Začiatok funkčného obdobia: 1.4.2015

Prihlášku zaslať na adresu: Obec Kľačany, Obecný úrad, 920 64 Kľačany 211

v zalepenej obálke a označiť značkou:

„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Termín otvárania prihlášok: 09. 03. 2015 o 15:00 hod. na OcÚ Kľačany

Bližšie informácie na tel.č.  033/744 32 00, 744 76 94

alebo www.obec-klacany.sk“

 


 


 
 

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/2016Vytlačiť
 

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA:

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

 

 • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, 
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
 • deti s dodatočne doloženou povinnou školskou dochádzkou, 
 • deti, ktoré dovŕšili k 31. 08. 2015 tri roky,
 • deti, ktoré majú už jedného súrodenca /alebo viac/ chodiacich do našej MŠ

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAILVytlačiť
 


Vážení občania, 
Mesto Kľačany Vám ponúka novú službu SMS-info.
Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy od svojej samosprávy cez SMS a/alebo email, podľa vlastného výberu.
K dispozícii sú tieto informačné kanále:

 • mimoriadne udalosti
 • kultúra
 • mládež
 • šport
 • životné prostredie

 

Ako postupovať pre nastavenie príjmu správ:
1. Registrácia v službe e-ID – týmto získate prihlasovacie meno a heslo

 • Vyplňte registračný formulár služby e-ID.
 • Na uvedenú emailovú adresu dostanete email potvrdzujúci registráciu. Aby ste potvrdili, že emailová adresa patrí skutočne Vám, je potrebné kliknúť na odkaz uvedený v emaile.
 • Po potvrdení Vašej emailovej adresy ste úspešne zaregistrovaný so svojim prihlasovacím menom a heslom.

2. Prihlásenie na odber správ v SMS-info

 • Prejdite  na stránku prihlásenia v službe SMS-Info
 • Prihláste sa Vašim menom a heslom z e-ID a potvrďte, že súhlasíte s podmienkami.
 • Pre zobrazené kanály zaškrtnite spôsob doručovania správ a Uložte zmeny.

poznámka: Kanál je niečo ako téma, na ktorú samospráva odosiela správy. Ku každému kanálu si môžete nechať zasielať správy iným spôsobom alebo vôbec. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.


Schéma SMS-hlásnika


 
 

dnes je: 5.3.2015

meniny má: Fridrich

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - MESTO TOPOĽČANY

MESTO TOPOĽČANY - VEREJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámenie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Podmienky a kritéria obchodnej verejnej súťaže-prenájom kultúrneho domu

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/2016

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA: Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:   5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  deti s dodatočne doloženou povinnou školskou dochádzkou,  deti, ktoré dovŕšili k 31. 0

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

SMS Info

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAIL

webygroup

069787

5.3.2015
Úvodná stránka