Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽAVytlačiť
 

OBEC KĽAČANY

 

v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou, Kľačany 263, 920 64 s predpokladaným nástupom od 01.08.2016.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
 • profesijný štruktúrovaný životopis, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, počas doby výberového konania, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov, 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne OÚ v Kľačanoch, v obálke s označením "Výberové konanie - Základná škola s materskou školou Kľačany", s poznámkou  "NEOTVÁRAŤ", v termíne do  30. mája 2016 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Obecný úrad 

Kľačany 211

920 64 

 

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/7443200.

 

 


 
 

VÝZVA NA ZADANIE CENOVÝCH PONÚK NA ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU OBCEVytlačiť
 

Obec Kľačany vyhlasuje na základe Uznesenia OZ č. 06/2016 zo dňa                    21. 03. 2016 výzvu na vypracovanie architektonickej vizualizácie Obce Kľačany. 

Svoje ponuky a cenový návrh doručte na obecný úrad starostke obce                  Ing. Emílii Cvíčelovej do 15. júna 2016.

Bližšie informácie získate na tel. č.: 0911 388 828 alebo ponuky zašlite na mailovú adresu: ouklacany@stonline.sk


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLYVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Kľačany 263

Materská škola - elokované pracovisko 212

 

ZÁPI DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

 

Termín konania: 3. mája 2016 (15.00-16.30)   Miesto konania: MŠ, Kľačany 212

 

Každému dieťaťu môžeme poskytnúť:

 • výučbu anglického jazyka externým lektorom
 • zapojenie sa do výtvarného, speváckeho, literárno-dramatického a športového krúžku pod vedením kvalifikovaných pedagógov
 • účasť na spoločenských podujatiach v obci a na rôznych exkurziách či výletoch 
 • edukáciu s alternatívnymi prvkami a metódami 
 • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina v predškolskej príprave
 • interaktívna edukácia - interaktívna tabuľa v každej triede
 • výučbu nemeckého jazyka (projekt nemčina do MŠ)
 • prevplaveckú prípravu
 • projektovú edukáciu
 • novú telocvičňu
 • estetický interiér
 • vybavenie MŠ najnovšími edukač. pomôckami

 

Podmienky prijatia dieťaťa:

 • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinú školskú dochádzku, 
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
 • deti, ktoré dovŕšia k 31. 08. 2016 vek 3 roky,
 • deti, ktoré majú už jedného súrodenca (alebo viac) chodiacich do našej MŠ

 


 
 

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAILVytlačiť
 

Vážení občania,                          

 

Obec Kľačany Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

sms-info.eu/spravy/odosielatel/klacany

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť aj na emailovú adresu ouklacany@stonline.sk alebo telefonicky na čísle 033/744 32 00.

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 1.5.2016

meniny má: Sviatok práce

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA

OBEC KĽAČANY   v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa 

VÝZVA NA ZADANIE CENOVÝCH PONÚK NA ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU OBCE

Obec Kľačany vyhlasuje na základe Uznesenia OZ č. 06/2016 zo dňa                    21. 03. 2016 výzvu na vypracovanie architektonickej vizualizácie Obce Kľačany.  Svoje ponuky a cenový návrh doručte na obecný úrad starostke obce                  Ing. Emílii Cvíčelovej do 15. júna 2016. Bližšie informácie získate na tel. č.: 0911 388 828 aleb

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Kľačany 263 Materská škola - elokované pracovisko 212   ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY   Termín konania: 3. mája 2016 (15.00-16.30)   Miesto konania: MŠ, Kľačany 212   Každému dieťaťu môžeme poskytnúť: výučbu anglického jazyka externým lektorom zapojenie sa do výtvarného, speváckeho,

SMS Info

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAIL

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

webygroup

Úvodná stránka