Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na 2. polrok 2016Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. mája 2016Vytlačiť
 

     Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

               

                  27.05.2016 o 17.00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Nástup náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu
 5. Prerokovanie a schválenie návrh zástupcu do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
 6. Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
 7. Schválenie dodatku č. 9  Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
 8. Diskusia
 9. Záver                                                                                           

 

                                                                                                         Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                                starostka obce


 


 
 

Oznámenie o uvoľnení postu poslanca - nástup náhradníkaVytlačiť
 

     Obec Kľačany
 

Značka                                                                                                                      v Kľačanoch

255/2016                                                                                                                  dňa 24.05.2016

 

O Z N Á M E N I E

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Kľačany.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Kľačanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, sa prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal p. Marián Palkovič.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Kľačany uvoľnil poslanec p. Marián Kubička, a to ústnym vzdaním sa svojho mandátu dňa 12.05.2016 na zasadnutí OZ v Kľačanoch.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                                starostka obce

 


 
 

NÁVRH - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015Vytlačiť
 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽAVytlačiť
 

OBEC KĽAČANY

 

v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou, Kľačany 263, 920 64 s predpokladaným nástupom od 01.08.2016.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
 • profesijný štruktúrovaný životopis, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, počas doby výberového konania, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov, 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne OÚ v Kľačanoch, v obálke s označením "Výberové konanie - Základná škola s materskou školou Kľačany", s poznámkou  "NEOTVÁRAŤ", v termíne do  30. mája 2016 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Obecný úrad 

Kľačany 211

920 64 

 

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/7443200.

 

 


 
 

VÝZVA NA ZADANIE CENOVÝCH PONÚK NA ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU OBCEVytlačiť
 

Obec Kľačany vyhlasuje na základe Uznesenia OZ č. 06/2016 zo dňa                    21. 03. 2016 výzvu na vypracovanie architektonickej vizualizácie Obce Kľačany. 

Svoje ponuky a cenový návrh doručte na obecný úrad starostke obce                  Ing. Emílii Cvíčelovej do 15. júna 2016.

Bližšie informácie získate na tel. č.: 0911 388 828 alebo ponuky zašlite na mailovú adresu: ouklacany@stonline.sk


 
 

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAILVytlačiť
 

Vážení občania,                          

 

Obec Kľačany Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

sms-info.eu/spravy/odosielatel/klacany

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť aj na emailovú adresu ouklacany@stonline.sk alebo telefonicky na čísle 033/744 32 00.

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 28.5.2016

meniny má: Viliam

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na 2. polrok 2016

Oznámenie o uvoľnení postu poslanca - nástup náhradníka

     Obec Kľačany   Značka                                                                                                                      v Kľačanoch 255/2016                                                                                                                  dňa 24.05.2016   O Z N Á M E N I E   Podľa § 192 ods.

NÁVRH - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA

OBEC KĽAČANY   v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa 

VÝZVA NA ZADANIE CENOVÝCH PONÚK NA ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU OBCE

Obec Kľačany vyhlasuje na základe Uznesenia OZ č. 06/2016 zo dňa                    21. 03. 2016 výzvu na vypracovanie architektonickej vizualizácie Obce Kľačany.  Svoje ponuky a cenový návrh doručte na obecný úrad starostke obce                  Ing. Emílii Cvíčelovej do 15. júna 2016. Bližšie informácie získate na tel. č.: 0911 388 828 aleb

SMS Info

BEZPLATNÉ PRIJÍMANIE OZNAMOV CEZ SMS / EMAIL

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

webygroup

Úvodná stránka