Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. októbra 2016Vytlačiť
 

 

                       Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:  

               

27. októbra 2016 o 17.00  hod. v novej požiarnej zbrojnici

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Správa o plnení prijatých uznesení
 5. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“
 6. Prerokovanie a schválenie žiadosti o zriadenie a prevádzkovanie prípojného bodu verejnej elektronickej komunikačnej siete
 7. Prerokovanie a oboznámenie sa s výsledkom kontroly pracovníkmi SMI  
 8. Prerokovanie návrhu zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku OZ v Kľačanoch
 9. Oboznámenie sa s pripomienkami občanov bývajúcich v časti IBV Brehy
 10. Návrh na zrušenia uznesenia č. 40/2016
 11. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/107 reg. „C“ vo výmere 661 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Marekovi Rybárovi, trvale bytom Radlinského 480/11 920 01 Hlohovec a Bc. Kataríne Miklossyovej, bytom 908 42 Smolinské 26
 12. Schválenie návrhu predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/105 vo výmere 164 m2 v lokalite „ IBV Brehy“ v k.ú obce  Kľačany  z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Milanovi Cepkovi a p. Viere Cepkovej, obaja trvale bytom 920 64 Kľačany 173
 13. Schválenie návrhu predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/59 vo výmere 53 m2 v lokalite „ IBV Brehy“ v k.ú obce  Kľačany  z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ľubošovi Uliankovi, trvale bytom 920 64 Kľačany 262
 14. Schválenie návrhu predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/63 vo výmere 21 m2 v lokalite „ IBV Brehy“ v k.ú obce  Kľačany  z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ľubošovi Uliankovi, trvale bytom 920 64 Kľačany 262
 15. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Vlasty Toráčovej bytom Kľačany 118 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 16. Prerokovanie a schválenie zámeru rekonštruovať budovu NS na nájomné byty
 17. Prerokovanie žiadosti p. Radoslava Kovalčíka o prenájom nebytových priestorov v NS
 18. Informácia starostky obce o dianí v obci
 19. Záver   

                                                                                     

                                                                                                Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                     starostka obce


 
 

Výzva na realizáciu opatrenia - vykonať deratizáciu Vytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OZNAM.pdf OZNAM.pdf (177.4 kB)

 
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 


 
 

PRENÁJOM IHRISKAVytlačiť
 

PRENÁJOM IHRISKA 

správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312

Doba prevádzky

1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojim konaním. 

2. Komerčná prevádzka počas roka:

Pondelok - piatok:   15.00 - 21.00

Sobota:                      10.00 - 21.00

Nedeľa:                      10.00 - 21.00

Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, beru za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku školy spôsobenú svojím konaním.

Ceny za prenájom

Tenis - min. 2 hráči:                              4,00 EUR/hod bez osvetlenia     7,00 EUR/hod s osvetlením

Kolektívny šport - min. 6 hráčov:        7,00 EUR/hod bez osvetlenia   10,00 EUR/hod s osvetlením


 
 

dnes je: 28.10.2016

meniny má: Dobromila

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. októbra 2016

                         Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211 P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam  mimoriadne zasadnutie obecného   zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa:                   27. októbra 2016 o 17

Výzva na realizáciu opatrenia - vykonať deratizáciu

Oznam

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016 

PRENÁJOM IHRISKA

PRENÁJOM IHRISKA  správca ihriska - Rojková Oľga, 0902 785 312 Doba prevádzky 1. V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až v piatok pre potreby ZŠ s MŠ, ŠKD a školou organizovaných krúžkov detí, resp. detí pod dohľadom pedagógov a rodičov od 8.00 - 15.00 hod. Areál školy sa stáva po vyučovaní a po školou organizovanej činnosti verejný

webygroup

Úvodná stránka