Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej novej webovej stránke obce Kľačany

Zber veľkoobjemového odpaduVytlačiť
 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 

Obecný úrad v Kľačanoch oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutočňuje zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery sú pristavené pred starou požiarnou zbrojnicou. Zber sa uskutočňuje v dňoch:

 

19.-22. septembra 2014

 

Povolený zber :  

nábytok, koberce, matrace, rámy od okien, umývadlá, WC misy a pod.

Zakázané vyvážať:

stavebná suť, pneumatiky, obaly z farieb, elektroodpad a iný nebezpečný odpad.

 

 

 


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

Zber elektroodpadu

Dňa 7.10.2014

sa uskutoční v našej obci  zber elektroodpadu

Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili pred svoje domy.


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.9.2014Vytlačiť
 

Zasadnutie OZ   24.9.2014

Obec Kľačany, 920 64  Kľačany 211

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4), písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa uskutoční dňa

24.9.2014 o 18.00 hod. v novej  požiarnej zbrojnici

Program zasadnutia:

Otvorenie

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/110 reg. „C“ vo výmere 960 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite „Brehy“ v k.ú obce  Ing. Petrovi Blesákovi bytom 920 64  Kľačany 266 a manželke Ing. Mariane Blesákovej, rod. Pestúnovej  bytom Továrenská 11, 920 01  Hlohovec
 5. Prerokovanie a schválenie žiadostí  občanov na zmenu územného plánu Obce Kľačany
 6. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2014
 7. Výročná správa Obce Kľačany za rok 2013
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 – výrok audítora
 9. Schválenie vytvorenia „Fondu na zveľaďovanie obce“ a jeho naplnenie z finančných prostriedkov hospodárenia obce za rok 2013
 10. Schválenie vytvorenia „Fondu opráv“ a jeho naplnenie  z finančných prostriedkov hospodárenia obce za rok 2013
 11. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
 12. Prerokovanie a schválenie žiadosti firmy MPR-net s.r.o Žatevná 1154, 951 35 Veľké Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre Obec Kľačany
 13. Informácia starostky o dianí v obci
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenia
 16. Záver                                                                      

                                                                                                          Ing. Emília Cvíčelová

                                                                                                               starostka obce

 


 


 
 

ŽSR-elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov-Nitra-ŠuranyVytlačiť
 

Obec Kľačany 920 64  Kľačany 211

 

Zverejnenie zámeru

 

Obec Kľačany  na základe  § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer  ako dotknutá obec v termíne do 3 dní od doručenia  :

 

„ŽSR, elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov-Nitra-Šurany“

 

Dokumentácia k nahliadnutiu je na Obecnom úrade v Kľačanoch 211.    Nahliadnuť je možné počas doby  21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže  svoje písomné stanovisko doručiť ministerstvu do 21 dní od doby zverejnenia zámeru.

 

bližšie informácie:  Ing. Emília Cvíčelová – starostka obce

e:mail: ouklacany@stonline.sk

tel: 0911388828

Zverejnené dňa:  17.9.2014


 


 
 

43 ročník - Kľačianska desiatkaVytlačiť
 

BEŽECKÝ KLUB 2000  K Ľ A Č A NY, okres  HLOHOVEC

 

                                                usporiada

                                                                 43. ročník

KĽAČIANSKA DESIATKA

 

ako súčasť Dní športu 2014, Trnavskej župnej ligy a Trnavskej regionálnej bežeckej ligy

 

NEDEĽA 12. október 2014

klikom zväčši

 

43 ročník - Kľačianska desiatka


 
 

Zverejnenie počtu obyvateľov Obce Kľačany - Voľby 2014Vytlačiť
 

Zverejnenie počtu obyvateľov Obce Kľačany

pre KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

 

Zverejnené: 19.8.2014

 

v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 Obec Kľačany v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Kľačany k 19. augustu 2014 je:

                                                            1021

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru, zo zverejneného počtu obyvateľov obce Kľačany vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch a  voľby starostu Obce Kľačany je 100 podpisov voličov na petícií.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na zasadnutí dňa 30.6.2014 prijalo Uznesenie číslo 27/2014 , v ktorom v zmysle Zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších platných zmien a doplnkov  pre voľby do orgánov samosprávy obcí prijalo rozhodnutie o vytvorení jedného volebného obvodu, v ktorom budú oprávnení voliči voliť starostu a 7 poslancov Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch.

 

 

Ing. Emília Cvíčelová

starostka obce Kľačany


 
 

Vítajte na novej stránke obce Klačany. Vytlačiť
 

Ospravedlňujeme sa za chýbajúce informácie, na stránke sa momentálne pracuje.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

dnes je: 21.9.2014

meniny má: Matúš

webygroup

011883

20.9.2014
Úvodná stránka